My Open Letter to the Wall… Duvara Karsi Acik Mektubum

14 Oct
  • Open Letter to the Wall… Duvara Karsi Acik Mektup…
  • Þu an 7 Ekim 1998 – Çarþambatarihli sabah.com.tr’yi okumaktasýnýz.
  • Bugüne ait sabah.com.tr içeriði için týklayýn »

kapat

ÇARÞAMBA 07 EKÝM 1998

Ahmet Vardar (e-posta:avardar@sabah.com.tr )

Ismail Cem’e açik mektup…

Ýsmail bey, bu dilekçeyi sana bir türlü okutmadýlar herhalde. Ben yazayým da bari haberin olsun…

“Sayýn Disisleri Bakani

Lise öðrencisiyken müdüre, “Komünistleri tutuyorsun, milliyetçileri eziyorsun” diyerek hakaret ettiðimi gösteren güvenlik soruþturmam, Dýþiþleri Bakanlýðý’nda göreve baþladýðým 24.12.1986’dan tam 4 ay sonra düzenlenerek Bakanlýða gönderilmesine raðmen, varlýðý bugüne kadar resmen hiçbir zaman kabul edilmedi. Danýþtaya da yollanan soruþturmanýn fotokopisini yeni çekebildim.

Soruþturmaya göre bakanlýktan atýlmam için harekete geçildi. Mart 89’da meslek memuru kadrosundan idari memur kadrosuna atanarak büyükelçilik kariyerim iptal edildi. Bakanlýðý býrakýp kaçmak yerine kariyer hakkýmý davayla aradýðým için üç kere bakanlýktan atýldým. Bu karara imza atanlarýn kanunsuz iþlemleri danýþtayda bozuldu ve bakanlýða döndüm. Yargý kararýna raðmen beni bakanlýktan kopartmak, müstafi duruma düþürmek için bana hiçbir þekilde görev vermiyorlar, çalýþma imkaný tanýmýyorlar. Ayrýca devlet memurlarý mevzuatýna ve bakanlýðýmýzýn yönetmeliðine aykýrý þekilde yeni baþlayan yetkisiz memurlarý benim üzerime sicil amiri gibi vererek, fiili bir uygulama ile haksýzca beni ezip bakanlýktan kopartmaya çalýþýyorlar. Sicil amirimin en az daire baþkaný olmasý gerektiðini hatýrlattýðým için bana kýnama cezasý verildi ve Kültür Dairesi’nden açýða sürüldüm. Bana hiçbir þekilde iþ vermeyerek baþarýlý sicil almamý engellemek istiyorlar.

Yargý kararlarýna ve kanuna raðmen beni 12 yýllýk aday olarak tutup asaletimi tasdiklemiyorlar. Ayrýca sanki yurtdýþýna tayin edilecekmiþ gibi dýþ tayine gidenlerle kursa alýyorlar, ama kurs sonunda çok baþarýlý olmama raðmen, “Göndermekten vazgeçtik, dýþ tayine gitmiyorsun. Yeni alýnan memurlarla adaylýk kursuna katýlacaksýn” diye tebligat yaptýlar. “12 yýl adaylýk olur mu?.. Kanunlara aykýrý deðil mi?..” dediðim için 1/8 maaþ kesme cezasý verdiler. “Sandalye verilmezse, personel dairesinin olduðu 4. kattaki asansörün önünde tabure çekip bütün gün oturup görev isterim” deyince, personel dairesinde bir masa verdiler. Ama bana hiçbir þekilde iþ verilmiyor. Baþarýlý sicil almamý engelleyip müstafi duruma düþürmeye çalýþýyorlar. Bu arada eþim bu olaylarý gerekçe göstererek beni evden kovdurdu. Þahsi eþyalarýmý gasp ettirdi ve boþanma davasý açtý. 5.5 yýllýk yuvamý yýktýlar. Þimdi Hasköy’de 17 milyonluk gecekonduda yaþam mücadelesi vererek hakkýmý arýyorum.

Bu nedenle danýþtayda meslek memurluðu davam 9 yýldýr sürüyor. Adaylýðýmýn da 12 yýldýr sürmesine göz yumuluyor. Þu anda 4.9.98 Cuma sabahý kravat takmamýþ halde dairede görüldüðüm ve Dýþiþleri Bakaný’na yönelik hak arama dilekçesi yazdýðým öne sürülerek yeni soruþturma açýldý. Kravat takmadýðým tamamen gerçek dýþýdýr. Bu suçlama 12 yýllýk yýldýrma kampanyasýnýn devamýndan baþka bir þey deðildir. Size yazdýðým dilekçelerime karþýlýk sadece sürgün, kýnama ve maaþ kesme cezalarý geliyor. 12 yýllýk dünya rekoru bürokratik iþkenceye son vermenizi arz ve talep ederim.

Recai Iskender”


© COPYRIGHT 1998 MERKEZ GAZETE DERGÝ BASIM YAYINCILIK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. (Her hakký saklýdýr)
Yorum ve önerileriniz için: editor@sabah.com.tr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: