News Pieces For My Protests Against Military Takeover Oppressions In Turkey

24 Aug

CUMARTESÝ 14 KASIM 1998

Selahattin Duman (e-posta:sduman@sabah.com.tr )

Yýkýlmýyor, hâlâ ayakta..

75’inci kuruluþ yýldönümünü kutladýðýmýz koskoca bir cumhuriyetin; iþi gücü býrakýp, kullarýndan biriyle uðraþtýðýný biliyor muydunuz? Atmýyoruz, ispatý var.. Askeriye’den Dýþiþleri’ne kadar herkes bir adama, Recai bey’e kafayý takmýþ..

Reþat oðlu Recai Ýskender oturup baþýna gelenleri bana yazmasa, yazdýðý namenin zarfýna “Türkiye‘nin en büyük babalarýndan Selahattin Duman” kaydý düþürüp postaya vermese, benim de haberim olmayacaktý..

Gerçi bizi “Vurduðu çok, ölüsü yok..” babalarla eþ tutmuþ ama yine de zarfa bakar bakmaz “Bu babalýk da nereden çýktý?” diye söylenmeden edemedim..

Fakat zarfa adres yazýlmadýðý, þehir dahi belirtilmediði halde mektup elimize ulaþtýðýna göre adamýn haklý bir yaný var..

Demek ki namýmýz almýþ yürümüþ..

TALÝHSÝZ RECAÝ BEY..

Þimdi mevzu bu deðil.. Derdimiz, koskoca cumhuriyetin Recai Bey‘e neden husumet beslediði..

Bana yazdýklarýndan biliyorum.. Adam bir kere doðuþtan talihsiz.. Recai Bey, ailenin altýncý çocuðu olarak dünyaya geldiðinde babasý birden fikir deðiþtirmiþ..

“Bir elalemin karýlarýna bak bir de benimkine..” demiþ.. “Bizim evde karý var, hayrý gitmiþ þerri var..” demesiyle Recai Bey’in annesi ile altý çocuðu evden atmasý bir olmuþ..

Annesinin yerine baþka bir kadýný eve getirip, onunla yaþamaya baþlamýþ..

Tabii Recai Bey bebek olduðundan bu iþlerden haberi yok.. Kendisini evden atsa bile babasýný iyi bir adam olarak biliyor..

Taaa ki 16 yaþýnda gürbüz bir delikanlý olup, babasý tarafýndan siyasi amaçla kullanýlana kadar da hiç tersini düþünmemiþ..

Recai’nin babasý aþýrý saðcýymýþ.. Okulun müdürü de solcu.. Oðlunu karþýsýna alan fetbaz baba onu müdüre karþý kýþkýrtmýþ.. Müdürüne saldýrmasý için ikna etmiþ.. Hatta saldýracaðý zaman atacaðý sloganý bile belletmiþ..

– “Kahrolsun komünistleri kayýran solcu müdür..”

O vakitler solcu ne, saðcý ne bilmeyen Recai, babasýnýn fikrinden gidip müdüre saldýrýnca baþý belaya girmiþ.. Önce gözaltýna alýnmýþ, sonra okuldan atýlmýþ.. Bu iþten kendini kurtarýnca da liseyi baþka bir yerde bitirmiþ..

Etti mi size ikinci atýlma olayý..

***

Yine de azimli bir çocukmuþ, liseyi bitirdiði gibi Ankara Siyasal Bilgiler’i kazanmýþ.. Hatta azmedip bitirmiþ ve Dýþiþleri Bakanlýðý’na müracat etmiþ.. Sýnavý kazanmasý zor olmamýþ..

Asýl zorluk sýnavdan sonra baþlamýþ.. Çünkü Recai Bey o günlere kadar cumhuriyetin kendisine hasým olduðunun farkýnda deðilmiþ..

24 Aralýk 1986 tarihinde Dýþiþleri Bakanlýðý’nda “Aday Meslek Memuru” olarak göreve baþlamýþ.. Fakat hasýmlarý yemeyip içmeyip 16 yaþ sabýkasýný yazýlý olarak bakanlýða bildirmiþler..

Devrin Dýþiþleri Bakaný Mesut Yýlmaz da kanuni deneme süresini tamamlamadan Recai Bey’i meslek memurluðundan atýp, baþka bir yere “Aday Ýdari Memuru” olarak sürmüþ..

KOVULMA ÞAMPÝYONU..

Aradaki farka dikkatinizi çekerim.. Eðer Recai Bey, söz konusu deneme süresini “Aday Meslek Memuru” olarak tamamlasa yolu taa büyükelçiliðe kadar açýktý.. Ýdari memur olarak ise sürünmekten kurtulamýyor..

Recai Bey, Danýþtay 5’inci Dairesi’ne dava açmýþ.. Lakin hangi bakan göreve geldiyse birileri yoluna çýkýp “Sen bu bakanlýktan ayrýl.. Dýþiþleri politikamýz senin yüzünden battal oldu..” diye baský yapýyor..

Recai Bey de “Bakanlýk babanýzýn malý mý?” diye direttikçe, baþý beladan kurtulmuyor.. Adaylýk süresinin sonuna kadar bekliyorlar, birkaç hafta kala iþten atýyorlar.. Bizimki idari mahkeme kararý ile geri gelince yeniden iþe alýyorlar..

Her iþe geri alýnýþta “Adaylýk süresi” yeniden baþlýyor..

Mesut Yýlmaz’dan sonra Hikmet Çetin, ondan sonra Deniz Baykal, son olarak da Ýsmail Cem..

Adamýmýz böyle böyle tam 12 yýl aday memurluk stajý yapmýþ.. Diþini sýksa belki de Türkiye’nin ilk emekli aday memuru olacak..

Mahkemeler sürerken “Bari askere gideyim..” demiþ..

Þanlý ordumuza “piyade neferi” olarak yazýlmýþ, çavuþ kursuna yollamýþlar. Kursu birincilikle bitirdiði halde Recai Bey’in koluna hakettiði þeritleri takmamýþlar.. Onbaþý bile olamamýþ.. Halbuki kýsa devre askerliði tercih etmese yedeksubay bile olabilecek..

Askerliði bitene kadar er olarak kalmýþ.. Bu da ordunun Recai Bey’e garezini ispatlýyor..

***

Askerlik sonrasý Dýþiþleri’ne yeniden memur adayý olarak dönmüþ.. Recai Bey’in bu halleri yüzünden Dýþiþleri’nde yeni bir gelenek baþlamýþ..

Göreve yeni baþlayan her bakan ilk basýn toplantýsýnda politikasýný açýklar ya! “NATO‘ya baðlýyýz, Amerika’nýn lafýndan çýkmayýz.. Dünya’nýn en barýþçý ülkesi biziz, yine öyle kalacaðýz..” derler hani..

Artýk bu laflardan sonra bir de “Bakanlýðý Recai Bey’e yar etmeme politikamýz asla deðiþmeyecek..” þeklinde konuþmaya baþlamýþlar..

Veya Recai Bey’e öyle geliyormuþ..

Bu arada evlenmiþ.. Kendinden yaþça büyük, iki çocuklu bir hanýmla.. Ulan insanýn kaderi bari evliliðinde doðru gitsin, deðil mi?

Artýk karýsý Hürriyet Haným’ýn kulaðýný Dýþiþleri memurlarý mý büktü, yoksa askeriyenin paþalarý mý, burasý net bilinmiyor..

Bilinen Hürriyet Haným’ýn da geleneðe uyup “Ben böyle koca istemem” diye Recai Bey’i evden kovmasý..

Recai Bey þimdi mücadelesini dört beþ koldan sürdürüyor..

* Bir yandan her vesile ile karþýsýna çýkan çocukluk sabýkasýný kaldýrmaya çalýþýyor..

* Bir yandan Dýþiþleri’ne asil idari memuru olarak girmeye çalýþýyor.

* Bir yandan ordunun kendisinden esirgediði çavuþluðu hak etmenin kavgasýný veriyor..

* Bir yandan da kendisini evden atan, özel arabasýný üzerine yapan Hürriyet Haným’a karþý evliliðini savunuyor..

Bana yazdýðý mektubu “Bu toplum bana karþý ambargo uyguluyor..” sözleriyle bitiren Recai Bey, bunca gailenin arasýnda boþ durmamýþ.. Memleketi kendisine düþman edenlerin kimliklerini de bir güzel tesbit etmiþ.. Mektubunda þöyle açýklýyor:

“Baþýma gelenlerden, babamdan çok Demirel ile Ecevit sorumludur..”

Aynen katýlýyorum..

Bu ikili benim baþýmý da çok yaktý..


© COPYRIGHT 1998 MERKEZ GAZETE DERGÝ BASIM YAYINCILIK SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. (Her hakký saklýdýr)
Yorum ve önerileriniz için: editor@sabah.com.tr

——————————————————————————————

Porttakal.com > Haber Arşivi > Eylül 1999 > Mhp’ye yürüyüşlü protesto…

Mhp’ye yürüyüşlü protesto…

 

Son güncelleme : 21 Eylül 1999 00:00

Sakaryalı 36 yaşındaki Recai İskender, üzerine astığı “MHP nerede?” pankartı ile Sakarya’dan Ankara’ya protesto yürüyüşü başlattı. Marmara Bölgesi’ni yerle bir eden depremde binaların eksik malzeme nedeniyle adeta karton evler gibi yerle bir…

Sakaryalı 36 yaşındaki Recai İskender, üzerine astığı “MHP nerede?” pankartı ile Sakarya‘dan Ankara‘ya protesto yürüyüşü başlattı.

Marmara Bölgesi’ni yerle bir eden depremde binaların eksik malzeme nedeniyle adeta karton evler gibi yerle bir olmasının suçlusu olarak gösterilen müteahhitlerin af kapsamına alınmasını protesto eden Recai İskender, Sakarya‘nın Karasu ilçesi Kuyumculu köyünden Ankara‘ya kadar yürüyecek. “MHP nerede?” yazılı yelekle yola çıkan Recai İskender, hırsız müteahhitlere karşı tepkisini yürüyerek gösterecek.

Af kapsamına alınan müteahhitleri protesto için Sakarya‘dan Ankara‘ya yürüyüşe geçen Recai İskender, sabıkalı olduğu için 13 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı’nda stajyer olarak çalışmış. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Recai İskender, “Büyükelçi olmak için 13 yıl önce Dışişleri Bakanlığı’na girdim. Devlet tarafından tehlikeli düşman kabul edildiğim için yetersiz sayıldım 13 yıl terfi ettirilmedim. Yaşadığım bu olaylar nedeniyle 6 yıllık eşim beni evden kovdu ve boşandık” dedi. Devletçi olmasına rağmen devlet düşmanı PKK‘lı gibi harcarmasına isyan eden Recai İskender, devlet tarafından hırsız uğursuz hortumcu müteahhitlere göz yumulması ve depremden sonra da af çıkarılmasına tepki gösteriyor. Bunları dile getirmek için MHP Lideri ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere Sakarya‘dan Ankara‘ya yürüyüşe geçen Recai İskender, MHP‘nin seçimden önce verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini ve DSP‘nin kuklası olduğunu söyledi.

 ————————————————————————

Bugün Çarşamba 24 Ağustos 2011 – 20:15

Hak arama mücadelesinde bolu dağı’nı geçti

Hak arama mücadelesinde bolu dağı’nı geçti

 

Son güncelleme : 10 Ağustos 1999 00:00

16 yaşında iken “Ülkücülük” davasından yargılanan Recai İskender şimdi hakkını aramak için yollara düştü . Sakarya’nın Karasu ilçesinden beşgün önce yola çıkan Recai İskender Bolu Dağı’nı da geçti. Dışişleri Bakanlığında Aday Meslek Memuru…

16 yaşında iken “Ülkücülük” davasından yargılanan Recai İskender şimdi hakkını aramak için yollara düştü .

Sakarya‘nın Karasu ilçesinden beşgün önce yola çıkan Recai İskender Bolu Dağı’nı da geçti. Dışişleri Bakanlığında Aday Meslek Memuru olarak görev yaparken dönemin bakanları tarafından üç defa işinden kovulan Recai İskender hakkını aramak için Sakarya‘dan Ankara‘ya yürüyerek gidiyor. Mesleğine geri dönmek için bu yolculuğa çıktığını belirten Recai İskender amacının Ankara‘ya varıp yetkililere ulaşmak olduğunu söylüyor .

Sırtına ve göğsüne astığı “Sn Ecevit Katilleri Değil. Ülkücü Diplomat Suçumu Affet” yazıları ile Ankara‘ya yola çıkan Recai İskender Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduğunu üç yabancı dil bildiğini fakat başına gelenlerden sonra bunların hiçbir işe yaramadığını, üstelik bu olaylardan sonra ailesinin de kendisini terk ettiğini belirtiyor. İskender Ankara‘ya ulaştıktan sonra ilk önce Başbakan‘la ve daha sonra Dışişleri bakanı İsmail Cem ile görüşmeye çalışacağını söylüyor .

Yolculuğu sırasında büyük sorunlarla karşılaştığını belirten Recai İskender, yollarda Polis ekiplerinin kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.porttakal.com%2Fahaber-hak-arama-mucadelesinde-bolu-dagi-ni-gecti-159312.html&layout=standard&show_faces=false&width=450&action=like&font&colorscheme=light&height=35

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: